Medlemsavtale eFiKS Gaming 28.02.2023

Partene:

Selger er eFiKS Gaming org.nr. 926 778 250, Kjøpmannsgata 38 – 7500 Stjørdal, post@efiksgaming.no, tlf. 905 77 799, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/medlemmet.

Innmelding (betaling og levering):

Medlemskapet anses som aktivt fra den dagen medlemmet er meldt inn i klubben, men eFiKS Gaming forbeholder seg retten til å avbryte medlemskapet dersom medlemskontingenten ikke er betalt innen 30 dager fra innmeldingsdato.

Ved innmelding vil medlemmet, og eventuelt registrerte foresatte, få tilsendt betalingsinstruksjoner på e-post. eFiKS Gaming benytter gjentagende avtale i Vipps som vår primære betalingsmåte.

Medlemskontingenten er p.t. kr. 800,- for 12 måneders medlemskap.
Første betaling blir trukket i det avtalen godtas i Vipps, og forfall påfølgende år vil være innmeldingsdato + 1 år. Dette blir registrert som en fast betaling i Vipps. eFiKS Gaming plikter å varsle brukeren om endring i medlemskontingenten innen 30 dager før neste forfall.

I særskilte tilfeller hvor eFiKS Gaming søker om å få medlemmets avtale dekket av tilskuddsordningen Kontingentkassa i Stjørdal Kommune vil eFiKS Gaming beholde dine medlemsopplysninger så lenge det er nødvendig for å behandle søknaden.

eFiKS Gaming krever at minst én foresatt er registrert dersom medlemmet er under 15 år.

Utmelding:
Medlemskontingenten gjelder for 12 måneders medlemskap fra avtaleinngåelse og fornyes automatisk hvert år frem til utmelding. Du kan når som helst si opp din avtale med eFiKS Gaming, medlemskapet vil i utgangspunktet være gyldig frem til neste forfallsdato men kan opphøre umiddelbart dersom medlemmet krever det.

Utmelding: Refusjon ved utmelding (angrerett)
Innbetalt medlemskontingent vil bli refundert i sin helhet dersom kravet er framsatt innen 14. dager fra innbetalingsdato for gjeldende medlemsperiode.
Medlemskapet vil opphøre med umiddelbar virkning fra den dagen refusjon er iverksatt av eFiKS Gaming.
Er innbetalingen eldre enn 14. dager refunderes ikke kontingenten.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Benytt gjerne dette skjemaet: link

Terminering:
eFiKS Gaming forbeholder seg retten til å ensidig terminere medlemskapet dersom det foreligger tungtveiende grunner. Årsaker til dette kan være manglende betaling for ny periode eller brudd på ordensreglementet.
Dersom eFiKS Gaming finner det nødvendig å ensidig terminere medlemskap vil innbetalt medlemskontingent for inneværende periode refunderes med 1/12 for hver gjenværende måned i medlemsperioden beregnet fra 1. i påfølgende måned.

Driftsstans: Refusjon der eFiKS Gaming ikke kan levere som avtalt.
Medlemmet har ikke krav på refusjon dersom eFiKS Gamings fasiliteter ikke kan holde åpent i en periode kortere enn 3 måneder.
Dersom eFiKS Gamings fasiliteter blir utilgjengelig i periode over 3 måneder kan medlemmet kreve refusjon etter samme regler som terminering.
Eksempler på årsaker til driftsstans (ikke uttømmende): Vannskade, brann, stenging pålagt av nasjonale og lokale myndigheter, mangel på ressurser/personale til drift av fasiliteter.

Pause medlemskap:
Medlemskap i eFiKS Gaming kan pauses i perioder inntil 2 år med utsatt betaling ved særskilt tyngende årsaker ved godkjent søknad til styret i eFiKS Gaming.
Eksempler på årsaker til pause av medlemskap (ikke uttømmende): Medlemmet er bortreist i en lengre periode, langtidssykdom.

Oppbevaring av medlemsopplysninger:
eFiKS Gaming vil oppbevare medlemsopplysninger så lenge det er nødvendig for å administrere medlemskapet.
Ved utmelding vil vi beholde medlemsopplysningene så lenge gjeldende lovverk tillater.

Endring av medlemskontingent:
eFiKS Gaming forbeholder seg retten til å endre medlemskontigent med virkning fra neste periode. eFiKS Gaming plikter å sende ut varsel om endring av medlemskontingent innen 30 dager før neste forfall.

Konfliktløsning:

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

 
 
 

eFiKS Gaming
post@efiksgaming.no
Org.nr: 926 778 250

 

Besøks- og postadresse:
Kjøpsmannsgata 38
7500 Stjørdal

 

Åpningstider:
Vi forsøker å ha FreePlay hver lørdag mellom 13:00 – 16:00 så lenge vi har nok frivillige til å holde åpent.
Følg med på Facebook!

Man kan få tilgang til lokalet som en «self service» ved å være Manager.
Har du lyst til å samle en gjeng ungdommer og benytte gamingsenteret? Ta kontakt så tar vi en prat!

  Kontaktskjema: